Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

31. 10. 2016

§ 1

Způsob čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

§ 2

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením:

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta na- vržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

§ 3

Revize spalinové cesty

 Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Zpráva z čištění a kontroly musí obsahovat:
Identifikaci objednatele, majitele a adresu, kde byla práce provedena a identifikaci oprávněné osoby, která čištění a kontrolu provedla.

Další údaje, které je oprávněná osoba (kominík) ve zprávě povinna uvést, jsou:

  • Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv
  • Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici)
  • Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě
  • Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě
  • Termín odstranění zjištěných nedostatků

V závěru pak musí být uvedeno, zda spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu vyhovuje.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečné vytápění.

Celé znění vyhlášky naleznete na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34